STATUT


Deprecated: Korzystanie z _register_skins uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.1.0! Zamiast tego użyj Elementor\Widget_Base::register_skins(). in /home/am1x1803161513/domains/p7.com.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4864

Deprecated: Korzystanie z _register_skins uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.1.0! Zamiast tego użyj Elementor\Widget_Base::register_skins(). in /home/am1x1803161513/domains/p7.com.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4864

Statut Przedszkola Nr 7 w Zawierciu

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 oraz 1718).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1324, 2005).
4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526); oraz inne akty wykonawcze, które regulują powyższe ustawy.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2023r. poz. 312)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz.U. 2023 poz. 1370).
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2022 poz. 1593),
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2020r. poz. 983)
9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020 poz. 1309).

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przedszkole Nr 7 jest przedszkolem publicznym. Siedziba przedszkola znajduje się
w Zawierciu, przy ulicy Henryka Sienkiewicza 60.
2. Przedszkole jest jednostką budżetową.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie, która ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Leśnej 2.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.
5. Przedszkole nosi nazwę „Jurajskie Skrzaty”. Posiada logo: na tle amonitu znajduje się postać skrzata w czerwonej czapce oraz nazwa i numer przedszkola w kolorze czerwono-zielonym.
6. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy – P 7.
7. Przedszkole w szczególności:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 2
Cele i zadania przedszkola

1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,
2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,
3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
3. Do zadań przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych
3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;
5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;
6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;
7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;
8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;
9) organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;
12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
13) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
14) wspomaganie indywidualne dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
15) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.
4. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu
treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi;
4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich
realizacji, wyboru partnerów;
5) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
6) wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.

§ 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.
3. Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania i emocji,
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10) z niepowodzeń edukacyjnych,
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej wychowankom.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców dziecka,
2) dyrektora przedszkola,
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dziećmi,
4) poradni,
5) pomocy nauczyciela,
6) pracownika socjalnego,
7) asystenta rodziny,
8) kuratora sądowego,
9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych,
b) logopedycznych,
c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
4) w przedszkolu może być organizowane Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
5) porad i konsultacji.
9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
w tym poradniami specjalistycznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
11. W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
12. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla wychowanków z deficytami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać pięciu. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać czterech. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
13. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
14. Nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem tychże zainteresowań i uzdolnień.
15. Działania, o których mowa w ust. 14, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
16. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
17. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
18. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
19. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.

§ 4
Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc – psychologiczno- pedagogiczną

1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów w przedszkolu należy
w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków,
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
wychowanków,
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier
i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo
w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy
funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.
2. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację
pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych
i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym Dyrektora Przedszkola.

§ 5
zadania pracowników przedszkola

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczycieli specjalistów a także pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Do zadań pedagoga specjalnego należy:
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu placówki oraz dostępności, osobom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka
2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w:
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych u dzieci lub trudności
w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci
i nauczycielom;
5) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych;
6) prowadzeniem zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
7) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;
8) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego;
9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci;
10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
11) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym
3. Do zadań psychologa należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym
i poza przedszkolnym dzieci;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci
i nauczycielom;
10) prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
11) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci
i objętych kształceniem specjalnym
4. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo
w życiu przedszkola
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Zadaniem logopedy jest:
1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci w celu ustalenia stanu mowy, w tym
zakresu słownictwa, artykulacji – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych
lub w grupach;
4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
6) prowadzenie terapii logopedycznej;
7) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
8) stała współpraca z psychologiem, pedagogami specjalnymi i nauczycielami specjalistami prowadzącymi zajęcia indywidualne lub w zespołach w ramach PPP;
9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
10) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
11) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy wynikającej z przepisów.
6. Nauczyciel przedszkola:
1) Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i efekty tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
2) Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.
3) Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
b) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z dopuszczonym programem,
c) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez: prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, prowadzenie pracy indywidualnej oraz w grupach odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci, opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej i przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole, indywidualizację oddziaływań w toku bieżącej pracy, stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy.
d) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, odpowiednią do sytuacji społecznej dziecka i inną; monitorowanie przebiegu pracy specjalisty z dzieckiem przy ścisłej współpracy z rodzicami,
e) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
f) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska
o estetykę pomieszczeń,
g) udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami Rady Pedagogicznej,
h) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których nauczyciel ma dostęp,
k) realizacja wniosków Rady Pedagogicznej, wniosków i zaleceń Dyrektora,
l) udział w pracach zespołów odpowiednio do ustaleń Dyrektora,
m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
n) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających
z bieżącej działalności placówki.
6) Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
7) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
8) Nauczyciel jest obowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb prowadzi konsultacje dla dzieci lub ich rodziców.
7. W przedszkolu zatrudnieni są również pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami:
1) Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki.
2) W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący przedszkole.
3) Każdy pracownik zobowiązany jest do:
a) dbałości o mienie przedszkola;
b) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;
c) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;
d) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola;
e) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4) Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

§6
Realizacja zadań przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności

1. Przedszkole prowadzi kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci niepełnosprawnych
w oddziałach ogólnodostępnych i oddziałach terapeutycznych przedszkola
2. Opieka przedszkola nad dziećmi niepełnosprawnymi związana jest z rodzajem niepełnosprawności dziecka
3. Warunki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wyznaczają zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określone dla danego dziecka i jego niepełnosprawności;
4. W przedszkolu funkcjonuje oddział terapeutyczny dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, o których mowa pkt 1–6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
5. W przedszkolu funkcjonują oddziały terapeutyczne dla dzieci z autyzmem tym zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
6. Do oddziałów terapeutycznych przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
7. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor powołuje zespół złożony z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, który opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
8. Program, o którym mowa w ust. 2 określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań programu wychowania przedszkolnego do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich
metod i form pracy z dzieckiem,
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym,
3) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
4) działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami i innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,
7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka.

§7
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

1. W przedszkolu może być organizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w przedszkolu, jeżeli zatrudnia ono kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia zajęć, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny
i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez Dyrektora Przedszkola. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
2) nawiązanie współpracy:
a) z podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi,
w celu zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
b) z podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia odpowiednio dziecku i jego rodzinie wsparcia metodyczna–rehabilitacyjnego, zalecanych wyrobów medycznych, porad i konsultacji, a także innej pomocy, stosownie do potrzeb;
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka;

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

§8
Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej

1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej poprzez prowadzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami:
1) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, w przypadku zaistnienia potrzeby ze strony rodziców;
2) nauki własnej historii i kultury;
3) nauczania religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Nauka religii odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez
władze kościoła rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych, w wymiarze dostosowanym do wieku dziecka.
3. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii, przedszkole zapewnia dziecku opiekę nauczyciela wychowawcy grupy.

§9
Zadania związane z bezpieczeństwem

1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału
w godzinach określonych harmonogramem.
2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jedna osoba dorosła. Wycieczki i spacery należy wpisywać do rejestru spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Przedszkole zapewnia organizacje wycieczek z zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym w przedszkolu regulaminem spaceru i wycieczek.
4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci, będące w danym dniu w jego grupie, znajdują się w kolumnie.
7. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak kółko plastyczne, kółko taneczne i inne, prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie
o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.
9. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
10. W przypadku przyprowadzenia do przedszkola chorego dziecka np. z katarem, kaszlem, temperaturą, wysypką, bólem brzucha i innymi niepokojącymi objawami, dyrektor bądź nauczyciel może odmówić pozostawienia dziecka w placówce.
11. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka
z Przedszkola.
12. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§ 10
Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu

1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.
2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.
3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.
4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię
i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
9. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, a na terenie placówki dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka nauczyciel lub dyrektor ma prawo powiadomić policję.
10. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do godz. 9.15 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
11. Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
12. Jeżeli do godziny 16.30 w danym dniu po odbiór dziecka z przedszkola nie zgłoszą się rodzice lub osoba przez nich upoważniona, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola i na policję.
13. W przypadku, gdy nie można skontaktować się z rodzicami, nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i Dyrektora, podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.
14. Szczegółowe informacje zawarte są w Procedurze Przyprowadzania i Odbierania Dzieci z Przedszkola nr 7 w Zawierciu.

§11
Organy Przedszkola i ich kompetencje

1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
4. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,
b) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli,
d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
a) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
c) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;
d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez
Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
e) przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą, z wyjątkiem skarg złożonych na Dyrektora Przedszkola;
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.
6. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi
w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.
7. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
8. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
9.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
10.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów.
12. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
13. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
14.Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólny w roku szkolnym, po jednym przedstawicielu z każdej grupy.
15. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.
16. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.
17. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
1) organizowanie wspólnych posiedzeń;
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
18. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
19. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor poprzez:
1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
2) wyjaśnienie istoty nieporozumień;
3) podjęcie decyzji rozstrzygającej.
20. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się,
w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

21. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
22. Spory, w których jedną ze stron jest Dyrektor rozstrzyga zespół mediacyjny składający się z: jednego przedstawiciela z Rady Pedagogicznej, jednego przedstawiciela z Rady Rodziców oraz przedstawiciela Dyrektora wybranego przez niego.

§12
Organizacja pracy Przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem
przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola w uzgodnieniu z Radą Rodziców.
2. W okresie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności
przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z rodzicami.
3. Przedszkole czynne jest 10,5 godziny dziennie, od godziny 6:00 do godziny 16.30.
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny
9:00 do godziny 14:00.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych grup może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie
6. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia
i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
7. Zasady doboru dzieci do grupy powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania
i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.
8. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 120.
9. Przedszkole prowadzi 8 grup.
10. Liczba dzieci w grupie ogólnodostępnej nie powinna przekraczać 25 dzieci.
11.W przedszkolu funkcjonują oddziały terapeutyczne dla dzieci z autyzmem tym zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
12. Do oddziałów specjalnych przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
13. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
14. W przedszkolu mogą być organizowane indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością posiadających odpowiednie orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
15. Przedszkole może organizować indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący
16. Dyrektor powierza poszczególne grupy opiece dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy grupy, ilości dzieci niepełnosprawnych w grupie lub realizowanych zadań.
17. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o przyjęte do realizacji na dany rok szkolny programy wychowania przedszkolnego, programy do nauczania języka nowożytnego i programy własne.
18. Program wychowania przedszkolnego, programy do nauczania języka nowożytnego
i programy własne, dopuszcza Dyrektor Przedszkola. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy, stanowią zestaw programów na dany rok szkolny.
19. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
20. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
21. Przedszkole prowadzi naukę języka angielskiego w ramach czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
22. Dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zgodnie z odrębnymi przepisami.
23. Przedszkole organizuje poza nauczaniem stacjonarnym, także nauczanie na odległość.
24. W przedszkolu zajęcia zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia:
1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.
25. W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni Dyrektor Przedszkola, organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
26. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą realizowane:
1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego,
2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem,
3) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań.
27. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dyrektor Przedszkola, informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
28. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
29. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1) nauczyciele wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji zajęć kształcenia na odległość obsługiwane z poziomu komputerów, poprzez spotkania on-line w różnej formie, programy do pracy z dziećmi, multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,
2) dzieciom będą przekazywane materiały niezbędne do realizacji tych zajęć za pomocą poczty elektronicznej na adres a-mail grupy przedszkolnej/bloga grupy, strony internetowej przedszkola,
3) przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach
w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno – komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
4) uczestnictwo dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane będzie, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki poprzez kontakt z rodzicami poprzez telefon, e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami, systematyczne odbieranie i przekazywanie nauczycielom prac wykonywanych przez dzieci.
5) W przypadku dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców dziecka, organizuje dla tego dziecka zajęcia na terenie danego przedszkola.

30. Zasady „nauczania zdalnego” określone i uszczegółowione są w Zarządzeniu
nr 3/2020 z dnia 16.03.2020 r. wydanym przez Dyrektora Przedszkola. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w tym zarządzeniu.

§ 13
Zasady przyjęć do przedszkola

1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji),
a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu (drugi etap rekrutacji).
3. Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola:
1) na podstawie decyzji Dyrektora podjętej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną
w przypadku nieprzestrzegania regulaminu przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);
2) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do
dnia 14 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora
o przyczynie nieobecności dziecka.
5. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

§ 14
Zasady odpłatności za Przedszkole

1. Pobyt dziecka w Przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala Rada Miasta w Zawierciu.
3. Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest nauczyciel danego oddziału. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.
4. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z trzech posiłków.
5. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
6. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala się z organem prowadzącym przedszkole
7. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
8. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja.

§ 15
Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
1)znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej;
2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
3) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
4) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola;
7) wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie Przedszkola zajęć
dodatkowych;
8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie
z potrzebami dziecka i rodziców;
9) udziału w organizowanych przez Przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach,
zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;
10) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz
ramowego rozkładu dnia.
2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek:
1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;
3) uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych;
4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych;
5) terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego
powyżej bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną uchwałą Radę Miasta;
6) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole
7) usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci
realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.

3. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:
1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane
przez Dyrektora Przedszkola;
2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż 2 razy
w roku;
3) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu;
4) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu;
5) konsultacje indywidualne;
6) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń;
7) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

§ 16
Prawa i obowiązki dziecka

1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego
2. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2, 5 roku.
3. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.
4. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
5. Dziecko ma prawo do:
1) podmiotowego i życzliwego traktowania;
2) akceptacji takim, jakie jest;
3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
4) kontaktów z dziećmi i dorosłymi;
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
6) badania i eksperymentowania;
7) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
8) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
9) zdrowego, urozmaiconego jedzenia;
10) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

6. W Przedszkolu obowiązuje “Kodeks przedszkolaka” ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest:
1) przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;
2) szanować godność swoją i innych;
3) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;
4) troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali;
5) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem;
6) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
7) przestrzegania higieny osobistej.

§ 17
Skreślenie dziecka z listy wychowanków

1. Dyrektor w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) niewniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 2 miesiące
2) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu,
4) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia
przebywanie dziecka w grupie,
5) gdy dziecko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych dzieci.
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.
3. Dziecko sześcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w innym przedszkolu lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową,
w przypadku nieuregulowania przez rodzica zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 18
Współdziałanie organów przedszkola

1. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
1) zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,
2) umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
3) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
2. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
3. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.
§ 19
Postanowienia końcowe

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń
2) umieszczenie na stronie przedszkola
3) udostępnianie zainteresowanym przez Dyrektora przedszkola.
4. Statut został opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 7 z w Zawierciu na
posiedzeniu, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2023r.
5. Rada Pedagogiczna zatwierdziła statut Uchwałą nr 6 w roku szkolnym 2023/2024
z dniem 01.09.2023r. w chodzi w życie.
Traci moc Statut z dnia 30.08.2022 r.

Skip to content