Grupa Jagódki

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Jolanta Kowalczyk

mgr Katarzyna Słota

e-mail grupowy: grupa jagodki.p7@gmail.com

Konsultacje dla rodziców: wtorek – godz. 16:00 – 16:30 Katarzyna S.

                                                   piątek – 11:00 – 11:30 Jolanta K.                             

MAJ – grupa JAGÓDKI

Tematy kompleksowe:

1. Moja miejscowość, mój kraj.
2.Łąka i jej mieszkańcy.
3.Czyste powietrze wokół nas- realizacja programu antytytoniowego.
4.Święto rodziców.
5.Dziecięce przyjaźnie.

Po zakończeniu miesiąca dziecko:
• wypowiada się na temat wiersza,
• podaje nazwę miejscowości w, której mieszka oraz adres,
• zna herb miasta,
• rozpoznaje ciekawe miejsca w swojej mieście,
• śpiewa piosenkę,
• uczestniczy w zabawie ilustracyjnej do słów piosenki,
• poznaje różne miasta w Polsce,
• liczy w zakresie 8 i więcej ,
• dodaje i odejmuje na konkretach,
• układa i rozwiązuje samodzielnie zadania matematyczne,
• zna symbole narodowe,
• nazywa największą rzekę oraz wybrane miasta,
• wie, że stolicą Polski jest Warszawa,
• wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu,
• przelicza elementy, dodaje i odejmuje na konkretach,
• klasyfikuje przedmioty wg rodzaju,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
• rozwiązuje zagadki,
• wie, jakie owady mieszkają na łące,
• maluje farbami,
• wymienia nazwy pór roku,
• wymienia nazwy dni tygodnia,
• wymienia nazwy miesięcy
• dostrzega powtarzający się w ciągu rytm
• liczy w zakresie 8,
• recytuje wiersz z pamięci – rozwiązuje zagadki tekstowe,
• dodaje na liczmanach,
• śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
• dzieli proste słowa na głoski,
• rozpoznaje koło wśród innych figur,
• bawi się na świeżym powietrzu,
• uważnie obserwuje otoczenie,
• zna różne źródła powstawania dymu,
• zna sens znaku zakazu palenia,
• zna różne źródła powstawania dymu,
• zna sens znaku zakazu palenia,
• jest sprawne fizycznie,
• mówi wyraźnie.

 
Skip to content