Grupa Jagódki

Nauczyciele prowadzący grupę to:

mgr Jolanta Kowalczyk

mgr Katarzyna Słota

Konsultacje dla rodziców: wtorek – godz. 16:00 – 16:30 Katarzyna S.

GRUDZIEŃ – grupa JAGÓDKI

TEMATYKA MIESIĄCA:
1. Zimowe potrzeby ptaków.
2. Nadeszła zima
3. Święta tuż-tuż
4. Świąteczny nadszedł czas.
5. Tydzień za tygodniem.

Po zakończeniu miesiąca dziecko:
1.Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie ujętych w kodeksie przedszkolaka. Przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu.

2.Wypowiada się na forum grupy na różne tematy. Rozumie konieczność dokarmiania ptaków zimą

3.Tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, tworzy odcienie barw poprzez mieszanie kolorów farb, estetycznie wykonuje prace plastyczne, umiejętnie posługuje się nożyczkami.

4.Uważnie słucha wierszy , opowiadań, wypowiada się na temat ich treści, dostrzega związki przyczynowo- skutkowe. Buduje wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem stylistycznym , gramatycznym.

5.Potrafi zaśpiewać piosenkę , ilustruje ruchem jej treść.  Rozpoznaje dźwięki z otoczenia. Reaguje na zmiany tempa i dynamiki. Śpiewa piosenki i kolędy dostosowane do jego możliwości głosowych.

6.Rozpoznaje i nazywa części ciała, posługuje się określeniami dotyczącymi
położenia przedmiotów, liczy elementy i rozumie, że ich liczba jest niezależna od ich ułożenia. Rozpoznaje figury geometryczne płaskie. Dostrzega i kontynuuje rozpoczęty rytm. Posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni. Układa i rozwiązuje zadania z treścią.

7.Wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, wymienia nazwy  i  kolory poszczególnych części garderoby Mikołaja, bierze aktywny udział  w ubieraniu choinki, wyjaśnia znaczenie słowa ,, wigilia”, wypowiada się na temat wyglądu świątecznego stołu .

8.Wymienia dawne i obecne sposoby odmierzania czasu, wypowiada się na temat mechanizmów działania zegarów. Utrwala rozumienie pojęć : dzień i noc oraz nazwy pór roku.