OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE OD 01.09.2021R.

UCHWAŁA NR XLVIII/578/21 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielone w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) i art. 13 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póź. zm.) oraz art. 52 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z póź. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta
– Rada Miejska w Zawierciu
– uchwala
§ 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie, zwane dalej “przedszkolami”, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 (pięciu) godzin dziennie, w czasie których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat wnoszą opłatę za każdą godzinę zajęć, zwaną dalej “opłatą”.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
§ 3. Zwolnieniu z opłaty podlegają rodzice dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.
§ 5. Traci moc uchwała nr LXIII/590/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 17 października 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Justyna Wesołowska

Previous article

You May Also Like

Skip to content